„Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на община Харманли“

По Програмата за развитие на селските райони / ПРСР/ 2014-2020г.

Мярка 7: „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Под мярка7.2.“Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Проект : „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа на територията на община Харманли“

           Договор за безвъзмездна помощ : № 26/07/2/0/00638/ 19.12.2017г.

           Срок на изпълнение: до 36 месеца

            Стойност на проекта: 5 852 624, 42 лв

Цел:  Рехабилитация и реконструкция на Път НКV 2211/III-808 Харманли- Надежден; Път НКV 1217/II-76 Българин- Шишманово; Път НКV 2220/II-76 Харманли-Доситеево и Път НКV 1223/I-8 – Харманли-Бисер/ участък след разклона за с. Бисер/.