Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 г.

BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли“

163

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА   И Н Ф О Р М А Ц И Я   В изпълнение на  дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“…