Проект "Възраждането на старите исторически и културни коридори"

561
Община Харманли, България има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция, с № РД-02-29-182/23.07.2019 за финансиране на проект "Възраждането на старите исторически и културни коридори", реф. № CB005.2.12.123. Община Харманли изпълнява проектa в партньорство с Асоциацията за популяризиране на Одрин и туризмът в Одрин (ETTDER), Турция.
Общата цел на проекта е: Укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество на Одрин и Харманли в областта на устойчивия туризъм по протежение на Диагоналния път с цел засилване на европейското териториално сближаване на граничния район.
Специфичните цели на проекта са:
Да се увеличи туристическата привлекателност на трансграничните градове Харманли и Одрин чрез по-добро опазване,
Използване и популяризиране на културното наследство по Диагоналния път,
Да се насърчи трансграничното сътрудничество и решаването на проблемите в областта на устойчивия туризъм между градовете Одрин и Харманли.
Проектът предвижда следните дейности: 1. Обмен на опит в изучаване, опазване и популяризиране на недвижимите обекти на културно наследство от османския период; 2. Опазване и възстановяване на Сводестия мост в Харманли и осигуряване на необходимия надзор; 3. Закупуване на оборудване и разработване на 3D проекционно прожектиране (3DPM) за нуждите на Асоциацията за популяризиране на Одрин и Туризмa в Одрин (ETTDER); 4. 3D проекционно прожектиране (3DPM) в Одрин 5. Официално откриване на възстановения Сводест мост (Гърбавия мост); Допълнителните дейности по проекта са: Информация и публичност и общо управление на проекта.
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Община Харманли и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган и Националния орган на Програмата.