ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА В ГРАД ХАРМАНЛИ ЧРЕЗ АНГАЖИРАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

2260

ПРОЦЕДУРА

„ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИ ПРОСТРАНСТВА

В ГРАД ХАРМАНЛИ чрез ангажиране на младите хора“

В съответствие с приоритетите и целите на Плана за развитие на младежки дейности на Община Харманли за 2016г., приет сРешение на ОбС Харманли №97, Протокол №7 от 30.03.2016г.

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

I.                   Цели на програмата

Общата цел на процедурата е насочена към финансиране на дейности за развитие и опазване на зелените пространства в град Харманли и подобряване на състоянието на зелените площи от междублоковите пространства общинска собственост, които да се изпълняват с доброволен труд от Неформални младежки групи /НФМГ/ на територията на град Харманли.

Специфични цели:

  1.  Да се подобри състоянието на зелените площи и обзавеждането на междублоковите пространства;
  2. Да се осигурят условия за активно гражданско и младежко включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи;
  3. Да бъдат създадени условия за благоустрояване с цел подобряване условията за живот и отдих;
  4.  Да се насърчава развитието на местните инициативи, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и гражданската активност.

Бенефициенти на Програмата са: Неформални младежки групи /НФМГ/. Неформалната младежка група е група участници между 15 и 29г., като поне един от тях е навършил 18г. Той приема ролята на представител и поема отговорност от името на групата с изрично писмено нотариално заверено пълномощно от другите членове. При одобрение на проекта на НФМГ представителят й представя банкова сметка, по която да бъде преведено финансирането.

Размер на безвъзмездната помощ:

• за площ до 500 кв.м /0,5 дка/ - до 1000лв (с ДДС);

• за площ от 500 кв.м до 1000 кв.м / от 0,5 до 1 дка/ – до 1 500лв (с ДДС);

II. Изисквания към кандидатите и проектните предложения: процедурата за изпълнение на настоящата програма е процедура за директно безвъзмездно предоставяне на финансов ресурс за изпълнение на проектите. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездната помощ е тази, при която проектно предложение може да подаде само кандидат, който изрично е посочен като конкретен бенефициент на помощта, т.е неформална младежка група.

1. Изисквания за допустимост на кандидатите.

Да бъдат НФМГ, т.е група участници между 15 и 29г., като поне един от тях е навършил 18г. Той приема ролята на представител и поема отговорност от името на групата с изрично писмено нотариално заверено пълномощно от другите членове.

2. Изисквания за допустимост на дейностите в проекта.

При предоставяне на безвъзмездната финансова помощ ще бъдат взети под

внимание само „допустимите дейности”, както следва:

1)    озеленяване, изграждане на цветни пространства, оформяне на зони за отдих и общуване в зелени площи – общинска собственост - междублокови пространства;

2)    доставка на подходящо оборудване, необходимо за реализацията на гореизброените дейности и последващата поддръжка на обектите.

3. Изисквания за продължителността на проекта. Максималният допустим срок за изпълнение на проектите е 2 месеца, считано от датата на подписване на Договор между община Харманли и съответната НФМГ.

4. Изисквания за допустимост на разходите, включени в проекта.

При планиране на разходите за изпълнение на проекта следва да се вземе предвид необходимостта от извършването им, както и тяхната обвързаност с принципите за добро финансово управление – икономичност, ефикасност и ефективност на вложените средства.

Допустими за финансиране по настоящата програма за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ са разходите за следните дейности:

Преки разходи:

  1. разходи за растителен материал - тревни смески, цветя, храсти и дървета и др.;
  2. разходи за материали за оформяне на зони за социално общуване и отдих – пейки /дървени/, кошчета /метални/, беседка и др. При желание за поставяне на беседка да се спазват следните условия: дървен материал за изработка, с приблизителни размери 3м.х3м.(квадратна), с двускатен покрив. При одобрен проект беседките се монтират след съгласуване с Община Харманли съгласно разпоредбите на ЗУТ и издаване на разрешение за поставяне по служебен ред;
  3.  разходи за оформяне на пространствата - декоративни огради /дървени, с височина до 40 см./, декоративни камъни, декоративни бордюри и др.

Непреки разходи:

1)    разходи за инструменти и инвентар, свързани с изпълнението и поддръжката на териториите – гребла, лопати, мотики, ножици и др.;

2)    разходи за наем на машини – електрически косачки, храсторези, тримери и др.

Недопустими за финансиране по настоящата програма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са разходите за следните дейности:

1)    разходи за труд, в т.ч. заплати и осигуровки;

2)    разходи за дейности преди или след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;

3)    разходи за дейности/интервенции върху инфраструктура или пространства, различни от общинска собственост;

III. Указания за подготовка на проектите:

1.     Подготовка на Формуляр за кандидатстване.

Кандидатите, които желаят да участват с проектни предложения в настоящата Процедура за безвъзмездна финансова помощ трябва да използват Формуляра за кандидатстване, приложен към настоящите Насоки за кандидатстване, публикувани на интернет-страницата на община Харманли:www.harmanli.bg., меню „Проекти“.

Подготовка на бюджета като част от формуляра на проекта.

Разходите следва да са описани максимално ясно, да са добре обосновани в проектното предложение и да са свързани със заложените в проекта дейности. Навсякъде, където е приложимо, разходите се описват в съответните мерни единици, посочват се количествата и единичната цена.

IV. Процедура и начин на кандидатстване: Документите за кандидатстване трябва да бъдат подадени в Информационния център на община Харманли, ул. „Петко Каравелов“ №4 в един оригинал на хартиен носител и един на електронен носител /CD/.

Крайният срок за получаване на проектните предложения е съгласно посочените в обявата за кандидатстване дата и час. Получените след изтичане на крайния срок документи за кандидатстване не се разглеждат. Попълнените формуляри за кандидатстване трябва да бъдат получени в запечатан плик с препоръчана поща, по куриер или да бъдат доставени „на ръка”.

 V. Оценка на проектите

1. Правила за оценяване на проектните предложения. Проектните предложения ще бъдат оценяване от специално определена от Кмета на община Харманли комисия. Тя ще състави протокол от дейността си с обосновка за всяко проектно предложение по точкова система при следните критерии:

1)    Съответствие на проекта с основната цел.

2)    Допустимост на кандидата.

3)    Подходящи дейности.

4)    Целесъобразност и обвързаност на разходите с дейностите по проекта.

Всеки от 4-те гореописани критерии получава оценка от 1 до 3 по следната скала:

1 = задоволително;

2 = добър;

3 = много добър.

Общият резултат се получава като сума от съответните оценки по всеки един критерии. Максималният брой точки, който може да получи всеки проект е 12.  За финансиране се предлагат само проекти, получили не по-малко от 9 точки.

VI. Съобщаване на резултатите. Резултатите ще бъдат публикувани на официалната страница на Община Харманли, меню „Проекти“.

VІІ. Договори и отчет. Договорът се подписва от представителя на НФМГ и Кмета на община Харманли. Отчетът за изпълнение на дейностите се подава по образец и съгласно срока, определен в Договора.