НИЕ И НАШЕТО УТРЕ - 2022 Г.

497

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ
„НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ – 2022г.
Община Харманли обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти по младежки дейности. Финансирането се осигурява от бюджета на Община Харманли, съгласно Правилник за финансиране на проекти по мла-дежки дейности.
Право на кандидатстване имат:
1) Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществяващи дейности в обществена полза на територията на Община Харманли, работещи с младежи (15-29 г.);
2) Неформални младежки групи на територията на Община Харманли, сформирани от три или повече лица на възраст от 15 до 29 г., като поне един от тях е навършил 18 г.
Приоритетни области за финансиране по поканата са:
Направление 1: „ Подобряване на условията за социално и културно развитие на младите хора в Община Харманли“ с приоритетни области:
 Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;
 Утвърждаване на местни, национални традиции и европейски практики;
 Преодоляване на социалната изолация;
 Междукултурно и междуетническо сътрудничество;
 Насърчаване на доброволческата дейност;
 Повишаване на гражданската активност на младежите;
 Стимулиране на образователния процес;
 Насърчаване на здравословния начин на живот сред природата.
Направление 2: „ Доброволен труд от младите хора в Община Харманли за подобряване и опазване на градс-ката среда“ с приоритетни области:
 Подобряване на състоянието на зелените площи и обзавеждането на междублокови и свободни пространства, об-щинска собственост;
 Осигуряване на условия за активно младежко включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелени-те площи;
 Създаване на условия за благоустрояване с цел подобряване условията за живот и отдих;
 Подобряване на състоянието на зелените площи за отдих и туризъм и благоустрояване на терена около природни дадености, културни обекти, исторически местности и обществени чешми.
 Насърчаване на развитието на местните инициативи, водещи до повишаване качеството на живот, социалното об-щуване и младежка активност.
 Насърчаване и ангажиране на младежкото участие в процесите на изграждане и опазване на общинската собственост.
Фокусът на кампанията е проектите да се реализират с безвъзмезден труд на кандидатстващите младежки сдружения и да се развие система на доброволничество.
Пълният комплект документи към настоящата покана ще намерите на официалния сайт на Община Харманли, www.harmanli.bg , в меню „ Проекти“.
Проектните предложения се подават в Информационния център на Община Харманли на ул. „Петко Каравелов №4“, всеки работен ден до 20.06.2022 г. / от 07:30 до 17:00 часа /
За повече информация :
Отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“ в сградата на Община Харманли, етаж 2, стая 200, тел./факс: 0373 83098 , e-mail: ppes@harmanli.bg

Насоки - 2022 г.

Правилник

Документи за кандидатстване