НИЕ И НАШЕТО УТРЕ - 2021г.

742

ВТОРА ПОКАНА

 ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯ

„НИЕ И НАШЕТО УТРЕ“ – 2021г.

Поради засилен интерес и остатък от налични финансови средства, Община Харманли обявява втора покана за прием на проектни предложения за финансиране на проекти по младежки дейности. Финансирането се осигурява от бюджета на Община Харманли, съгласно Правилник за финансиране на проекти по младежки дейности.

Право на кандидатстване имат:

 1. Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществяващи дейности в обществена полза на територията на Община Харманли, работещи с младежи (15-29 г.);
 2. Неформални младежки групи на територията на Община Харманли, сформирани от три или повече лица на възраст от 15 до 29 г., като поне един от тях е навършил 18 г.

Приоритетни области за финансиране по поканата са:

Направление 1: „ Подобряване на условията за социално и културно развитие на младите хора в Община Харманли“ с приоритетни области:

 • Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;
 • Утвърждаване на местни, национални традиции и европейски практики;
 • Преодоляване на социалната изолация;
 • Междукултурно и междуетническо сътрудничество;
 • Насърчаване на доброволческа дейност;
 • Повишаване на гражданската активност на младежите;
 • Стимулиране на образователния процес;
 • Насърчаване на здравословния начин на живот;

Направление 2: „ Доброволен труд от младите хора  в Община Харманли за подобряване и опазване на градската среда“ с приоритетни области:

 • Подобряване на състоянието на зелените площи и обзавеждането на междублокови и свободни пространства, общинска собственост;
 • Осигуряване на условия за активно младежко включване и участие в благоустрояването и поддръжката на зелените площи;
 • Създаване на условия за благоустрояване с цел подобряване условията за живот и отдих;
 • Насърчаване на развитието на местните инициативи, водещи до повишаване качеството на живот, социалното общуване и младежка активност;
 • Насърчаване и ангажиране на младежкото участие в процесите на изграждане и опазване на общинската собственост.

                      Фокусът на кампанията е проектите да се реализират с безвъзмезден труд на кандидатстващите младежки сдружения и да се развие система на доброволничество.

Пълният комплект документи към настоящата покана ще намерите на официалния сайт на Община Харманли, www.harmanli.bg , в меню „ Проекти“.

Проектните предложения се подават в  Информационния център на Община Харманли на ул. „Петко Каравелов №4“, всеки работен ден до 21.05.2021 г. / от 07:30 до 17:00 часа /

 

За повече информация :

 

 Отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“ в сградата на Община Харманли, етаж 2, стая 200, тел./факс: 0373 83098 , e-mail: ppes@harmanli.bg