Младежки проекти

2024

П О К А Н А

За финансиране на проектни предложения

НА НПО, РАБОТЕЩИ С МЛАДЕЖИ И НЕФОРМАЛНИ МЛАДЕЖКИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

На 15 април 2016г. Община Харманли  стартира процедура за набиране на проекти за младежки дейности в областта на опазване на околната среда, култура, изкуство и образование. Информация за допустимостта на кандидатите и условията на поканата може да намерите на официалния сайт на община Харманли www.harmanli.bg в меню „Проекти“. В срок до  25.04.2016.год., 16,00 часа, може да подадете изготвените проекти в 1 оригинал на хартия и в електронен формат /на CD/ в запечатан плик в Информационния център на ул. „Петко Каравелов“ №4.

За контакти: отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“ в Община Харманли, тел. 0373/ 83098