„ХАРМАНЛИ НА 510 ГОДИНИ“ – 2020г.

1339

„ХАРМАНЛИ НА 510 ГОДИНИ“ - 2020 г.

 

  1. Община Харманли обявява прием на проектни предложения за финансиране на проекти в съответствие с приоритетите и целите на Общински план за младежта на Община Харманли.

           

Право на кандидатстване имат:

 1) Организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществяващи дейности в обществена полза на територията на Община Харманли, работещи с младежи (15-29 г.);

2) Неформални младежки групи на територията на Община Харманли, сформирани от три или повече лица на възраст от 15 до 29 г., като поне един от тях е навършил 18 г.

           

            По поканата ще се финансират проекти свързани с:

1)Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора;

 2)Подобряване на състоянието на зелените площи и обзавеждането на междублокови и свободни  пространства, общинска собственост;

 

Размер на финансирането:

 

  1. Финансирането на един проект и по двете направления не може да е повече от 2000 (две хиляди) лева.
  2. Минималната стойност на един проект е 500 (петстотин) лева.

 

 

 

Пълният комплект документи към настоящата покана ще намерите на официалния сайт на община Харманли, www.harmanli.bg, в меню „Проекти“.

Проектните предложения се подават в Информационен център на Община Харманли на ул. „Петко Каравелов“ №4, всеки работен ден до 10.06.2020г. / от  08:30 до 18:00 часа /