Детски свят - желано място за всеки

2161

Община Харманли в партньорство с ДГ"Детски свят" кандидатства успешно в обявената от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към Министерството на образованието и науката процедура 33.15-2016г за набиране на проектни предложения по Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства .

           Проектът "Детски свят - желано място за всеки" бе одобрен за 100% финансиране в размер на 9152,10лв. Продължителността му е 9 месеца считано от 30.09.2016г,когато беше подписан договора между ЦОИДУЕМ  и Община Харманли.

          Проект  "Детски свят - желано място за всеки" ще се реализира основно на територията на ДГ"Детски свят" с филиал в с .Върбово с бенефициенти:  100 деца и 60  родители  с основна цел: съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства и превръщане на етнокултурното многообразие в източник на взаимно опознаване, уважение и сътрудничество;обхващане и задържане на децата в детското заведение.

              Дейностите по проекта са :

              Дейност 1. Организация и управление на проекта.

              Дейност 2. Разработване на празничен календар с изяви на деца от различен етнически произход;

             Дейност 3. Осъществяване на допълнителна работа в мултикултурна образователна среда  чрез ателиета по интереси

                                     3.1. Ателие “Звънливи гласчета”- певческо  изкуство

                                     3.2.Ателие  "Танцово изкуство” -    етнофолклор;

                                     3.3.Ателие  “Приказен свят” -  прочит на приказното  творчество на народите и драматизации ;

                                     3.4 Ателие "Сръчни ръчички" -  развитие на фината моторика;

                                     3.5.Ателие "Ателие за родители" -  информационно-обучително ателие за  родители.

             Дейност 4.Подготовка и реализация на сценичен спектакъл "Детски свят-желано място за всеки".

            Дейност 5. Визуализация, публичност и информиране.

            Чрез изпълнението на този проект  ще се даде възможност на всеки участващ да расте със самочувствието, че е значим и ценен по пътя към съхраняване и развитие на културната идентичност.