Национална кампания „За чиста околна среда – 2018г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

Проект: „Възстановяване на зона за отдих в с. Преславец“

Договор за безвъзмездна помощ :№ 12059 / 07.06.2018г.

Срок на изпълнение: до 30.11.2018г.

Стойност на проекта: 9994,60 лв.

Цел: Да се подобри екологичната обстановка в района. Създаване в центъра на селото място за отдих и спорт на населението. Повишаване на социалната и екологична култура на жителите на с. Преславец