Национална кампания „За чиста Околна Среда – 2016г.“ на тема „Обичам природата - аз участвам“

Проект: „Изграждане на зона за игра и отдих в с. Шишманово

Договор за безвъзмездна помощ 11048/ 09.06.2016г

Срок на изпълнение: до 30.11.2016г.

Стойност на проекта: 9991,00 лв.

Цели:   - Да се подобри екологичната обстановка в района - да се почисти терена  и се подобри  зелената система.

              -  Създаване в центъра на селото  място за отдих и спорт на населението.

             - Приобщаване на населението към социален живот и повишаване на неговата ангажираност в процеса на решаване на проблемите в селото.

             -  Повишаване на екологичната култура на жителите на с. Шишманово.

             -  Да контролира микроклимата, който се явява като фактор за подобряване на общото здравословно състояние на населението.

Дейности: 1.Провеждане на информационна кампания по проекта

                     2. Почистване на терена.

                     3. Озеленяване на терена с широколистни и иглолистни дървета.

                     4. Изграждане на детска площадка.

                     5. Кмета на селото ще следи за опазване на чистотата и ще налага глоби на нарушителите.

                      6. Провеждане на тържествено откриване на парка.