„Кът за отдих и игри в с. Иваново ”

ПУДООС 2019

 

Проект: „Кът за отдих и игри в с. Иваново ”

 

Договор за безвъзмездна помощ :№12620 / 10.05.2019г

Срок на изпълнение: до 30.11.2019г.

Стойност на проекта: 10 000,00 лв.

Цели:  Създаване на подходящо в селото място за почивка на родителите и забавление на децата чрез изграждане на кът за отдих, разходка и игри.

  • Създаване в центъра на селото  място за отдих и спорт.
  • Приобщаване на населението към социален живот и повишаване на неговата ангажираност в процеса на решаване на проблемите в селото.
  • Да се подобри екологичната обстановка в района - да се почисти терена  и се подобри  зелената система.