Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.