ПРОЦЕДУРА "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I"

МРРБ официално публикува утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата вече е отворена и всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинска администрация.

Настоящата процедура за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ към компонент „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Настоящият първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи. Продължителността на изпълнението на всеки проект следва да е до 30 месеца, като крайният срок за изпълнение е 30 юни 2026 г.

Срок за кандидатстване по процедурата до 17:00 ч на 31.05.2023 г.

Срок за подаване на заявления от СС до 10.05.2023 г.

Средствата по настоящата процедура се предоставят чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 на Постановление на Министерския съвет № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост .

Оценката по настоящата процедура ще се извършва на един етап, в съответствие с чл. 17 на Постановление на Министерския съвет № 114/08.06.2022 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от Механизма за възстановяване и устойчивост (обн. ДВ, бр. 43 от 10.06.2022 г.).

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на предложения, които се подават през общината партньор и се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Насоки за кандидатстване. Кандидатите за средства подават предложение за изпълнение на инвестиция чрез формуляр за кандидатстване в ИС за МВУ в съответствие с условията, определени в настоящите Насоки за кандидатстване.

Утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

За да кандидатствате по процедурата, трябва да имате предвид, че Вашата жилищна сграда следва:

  • да е с повече от 4 самостоятелни обекта, принадлежащи на повече от 1 собственик, и да е проектирана преди 26.04.1999 година.
  • най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ да се заема от жилища
  • да е учредено сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС
  • да е извършено обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и изготвен технически паспорт
  • да е извършено обследване за енергийна ефективност и издаден валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, за всяка сграда включена в предложението.

В Община Харманли е сформиран екип от юристи и експерти, които да подпомагат гражданите и представителите на сдруженията кандидатстващи по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“.

Телефон за консултации: 0373/ 82015 – вътрешен: 170