Програма за управлението и разпореждане с общинска собственост за периода 2015 г.