Проект на "План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г."

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), община Харманли е изготвила ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на община Харманли за периода 2021-2027г.

Основната цел на ПИРО 2021-2027г. е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие. 

Водещ принцип при разработването на Плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. 
Поради значимостта на настоящия план, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление, и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 10.09.2021г. вкл. като изпратят своите предложения на следния електронен адрес: obshtina@harmanli.bg.

С цел запознаване с Проекта на ПИРО на Община Харманли, същият е достъпен на интернет страницата на общината - https://www.harmanli.bg.

За повече информация се обръщайте към Румяна Братанова, началник отдел ППОП, община Харманли, тел: +359 373 8 2015 вътр. 183; e-mail: r.bratanova@harmanli.bg

Проект на "План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г."