ОБЩИНА ХАРМАНЛИ РАЗРАБОТВА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

Община Харманли е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г. (ПИРО).
През вчерашният ден в Конферентната зала на Община Харманли и в Културен център Харманли се проведоха първите срещи на заинтересованите страни във връзка с подготовка за изготвяне на нов План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021–2027г. На срещата присъстваха общински съветници, представители на бизнеса и неправителствени организации, кметове и кметски наместници, директори на училища, детски градини и социални услуги, представители на читалища.
????Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Той е елемент на системата от документи за стратегическо планиране и определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. Разработва се за 7-годишен период на действие.
????Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането му. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината. Обсъжда се и се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на общината в срок 3 месеца преди началото на периода на неговото действие.
????Структурата и съдържанието на ПИРО, следва да обхващат:
✅ Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на съответната община (територия);
✅ Визия, цели и приоритети за развитие на общината за периода 2021-2027;
✅ Описание на комуникационната стратегия, на партньорите и заинтересованите страни и формите на участие в подготовката и изпълнението на плана при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност;
✅ Определяне на приоритетни зони за въздействие;
✅ Индикативен списък на важни за общината проектни идеи, с проектобюджети и оптимален график на изпълнение;
✅ Програма за реализация на плана и описание на интегрирания подход за развитие;
✅ Мерки за ограничаване на изменението на климата и за адаптация към вече настъпилите промени;
✅ Необходими действия за наблюдение и оценка на плана;
✅ Индикатори за наблюдението и оценката.
????За изработването и съгласуването на ПИРО, със заповед на кмета на Община Харманли е определена работна група от експерти от Общинска администрация Харманли, общински съветници, представители на НПО, бизнеса и други институции, която се подпомага от консултанти с необходимия професионален опит и капацитет в лицето на доц. д-р ик.н. инж. Иван Брешков и Борислав Виларов.
????Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.
????Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г., може да изпращате до 31.07.2020 г. на следните имейли: obshtina@harmanli.bg и r.bratanova@harmanli.bg.