Община Харманли е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г. (ПИРО).

Община Харманли е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г. (ПИРО).

Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г., утвърдени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

ПИРО е стратегически документ и интегрира регионалното и пространствено развитие на цялата територия на общината, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети за развитието на общината. Разработва се за 7-годишен период на действие.

Необходимо е да се извърши цялостен анализ на икономическото, социално и екологично състояние на общината, както и да се определят цели, приоритети и идентифициране на проектни идеи, които са приоритетни не само за община Харманли, така и за развитие на интегрирани идеи в сътрудничество с други общини.

За да вземем предвид и вашето мнение по бъдещото развитие на общината, представяме на вниманието на всички заинтересовани физически и юридически лица кратка анкета. Всеки, който желае, може да я попълните тук  до  31.07.2020 г. 

Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа. Идеята е в анализирането и разработването на ПИРО за 2021-2027 г. да се включат максимален брой заинтересовани лица. Целта е  идентифициране и залагане на реални и изпълними цели и проекти за община Харманли с ясно обоснована визия за изпълнение и финансиране.

Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г., може да изпращате до 31.07.2020 г. на следните имейли: obshtina@harmanli.bg и r.bratanova@harmanli.bg.