План за интегрирано развитие на община за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ (ПИРО) НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027г.

370

ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г. Документът обвързва предимствата и потенциала за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети,…

Проект на "План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г."

754

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), община Харманли е изготвила ПРОЕКТ на План за интегрирано развитие на община Харманли…

ПОКАНА ЗА РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.

1338

Ръководството на Община Харманли организира втора среща във връзка изготвянето на нов План за интегрирано развитие на община Харманли за периода 2021-2027 г. Тя ще се проведе в сградата на Общинска администрация, Конферентна…

Желаещи може да подадат заявка за участие в предстоящи обсъждания във връзка с изработването на План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г

410

Ако желаете да участвате в предстоящи обсъждания във връзка с изработването на План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г., моля изпратете заявка с Вашите координати (име и фамилия, телефон, електронна…

Община Харманли е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г. (ПИРО).

547

Община Харманли е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г. (ПИРО). Планът се изготвя, съгласно изискванията на Закона за регионалното развитие (ЗРР), Правилника за неговото…

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ РАЗРАБОТВА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

779

Община Харманли е в процес на разработване на План за интегрирано развитие на Община Харманли за периода 2021-2027 г. (ПИРО). През вчерашният ден в Конферентната зала на Община Харманли и в Културен център Харманли се проведоха…