„Осигуряване на топъл обяд в община Харманли”

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

 Проект : „Осигуряване на топъл обяд в община Харманли”

Договор за безвъзмездна помощ : № BG05FMOP001-03.002-0010-С01

Срок на изпълнение: 31.12.2019 г.        
/ удължен с Допълнително споразумение №1/28.04.2017г./

Стойност на проекта: 313 434, 99 лв.

/ коригирана с Допълнително споразумение № 2/03.05.2018г./

Цел: Намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храна, с оглед преодоляване на основното материално лишение.   

Информация отностно напредака

Информация отностно напредака