„ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА"

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.001”Подкрепа за деинституализация на грижите за деца“

Проект : „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства „Надежда”, гр. Харманли”

Договор за безвъзмездна помощ : № №BG16RFOP001-5.001-0011-С01  

Срок на изпълнение: 15 месеца

Стойност на проекта: 438 373,19 лева, от които 424 999,20 лева безвъзмездна финансова помощ и 13 373,99 лева собствен принос

Цел:  Да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на условия за подобряване на достъпа до грижите за деца и младежи с психични, генетични и соматични увреждания в община Харманли, подпомагане развитието на децата с психични и физически заболявания, предлагане на адекватната за възрастта им интеграция в общообразователната и възпитателната система и обществено достъпните дейности и инициативи както и подкрепа на семействата им и грижите за тях.