Първо публично събитие по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.005-0005-C01