Заключително публично събитие по проект №BG16M1OP002-2.005-0005 „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“

 

 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Община Харманли, май 2021 г.

ПРОЕКТ „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”

ДОГОВОР №BG16M1OP002-2.005-0005

 

На 27.05.2021 г. в Културен център гр. Харманли се проведе Заключително публично събитие по проект №BG16M1OP002-2.005-0005 „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“, финансиран по приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

На събитието присъстваха кметът на община Харманли – г-жа Мария Киркова, кметът на община Свиленград – арх. Анастас Карчев, зам. кметът на община Харманли – г-жа Валентина Димулска, председателят на Общински съвет – Харманли – г-н Йордан Малинов, кметове и кметски наместници на населени места в община Харманли, директори на училища, директори на общински предприятия, екипа по организация и управление, представители на изпълнителя на строително-монтажните работи, представители на медии и граждани.

Г-жа Даниела Борисова - ръководител на проекта изнесе презентация, чрез която запозна присъстващите с резултатите от изпълнения проект.

Общата стойност на проекта възлиза на 3 043 348,50 лв., от които от Европейски фонд за регионално развитие – 1 949 009,89 лв., от национално съфинансиране – 343 942,92 лв., собствен принос – 257 606,49 лв. и ДДС – 492 789,20 лв. 

Изградено е едно съвременно съоръжение за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци с капацитет до 3000 тона годишно. То ще обхваща всички населени места на общината и ще обслужва населението на община Харманли, което ще доведе до намаляване на общото количество депонирани отпадъци на РДНО Харманли.

Реализацията на проекта предоставя нов тип услуга за ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците на община Харманли и ще подобри качеството на околната среда, ще насочи вниманието на обществото към екологичен начин на живот. Ще бъдат разкрити и нови работни места.

Общата цел на дейността по изграждането на компостираща инсталация на територията на Община Харманли е да се намали количеството на депонираните биоразградими отпадъци, генерирани на нейна територия. Чрез тяхното разделно събиране, зеленият отпадък ще бъде превръщан в краен продукт „ĸoмпocт“, който ще служи за наторяване. Новото съоръжение съответства на целите на Община Харманли за пълно оползотворяване на отпадъците.