Церемония "Първа копка" по проект BG16M1OP002-2.005-0005-C01