ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНО СЪБИТИЕ ПО ПРОЕКТ №BG16M1OP002-2.005-0005-C03

ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Кметът на община Харманли има удоволствието да Ви покани на Заключително публично събитие по проект №BG16M1OP002-2.005-0005-C03 „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”, финансиран по приоритетна ос „Отпадъци” на

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”

Събитието ще се състои на 27.05.2021 г. от 12.00 часа в Конферентна зала на Културен център гр. Харманли

Реализирането на проекта ще допринесе за въвеждане на разделно събиране на зелените, в т.ч. и други биоразградими отпадъци на територията на община Харманли във връзка с изпълнение на разпоредбите на  Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и Плана за действие към Програмата за управление на отпадъците.