ПОКАНА ЗА ЦЕРЕМОНИЯ "РЯЗАНЕ НА ЛЕНТА" ПО ПРОЕКТ BG16M1OP002-2.005-0005-C03