Официална церемония „Рязане на лента” по проект №BG16M1OP002-2.005-0005 „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Община Харманли, май 2021 г.

ПРОЕКТ „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”

ДОГОВОР №BG16M1OP002-2.005-0005

 

На 27.05.2021 г. на Компостираща инсталация в Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Харманли се проведе официална церемония „Рязане на лента” по проект №BG16M1OP002-2.005-0005 „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“, финансиран по приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Г-жа Даниела Борисова - ръководител на проекта запозна присъстващите с изградената инсталация, след което даде думата на госпожа Мария Киркова, кмет на община Харманли да поздрави присъстващите.

Лентата бе прерязана от г-жа Мария Киркова, кмет на община Харманли, г-жа Даниела Борисова, ръководител на проекта и от представител на строителя.

На събитието присъстваха инж. Тонка Атанасова – директор на РИОСВ – Хасково, арх. Анастас Карчев – кмет на община Свиленград, г-жа Валентина Димулска – зам. кмет на община Харманли, г-н Йордан Малинов – председател на Общински съвет – Харманли кметове и кметски наместници на населени места в община Харманли, директори на училища, директори на общински предприятия, екипът по организация и управление, представители на изпълнителя на строително-монтажните работи, представители на медии и граждани.

Общата стойност на проекта възлиза на 3 043 348,50 лв., от които от Европейски фонд за регионално развитие – 1 949 009,89 лв., от национално съфинансиране – 343 942,92 лв., собствен принос – 257 606,49 лв. и ДДС – 492 789,20 лв. 

На терен от 10 дка е изградена инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци, с обособени зони за приемане, раздробяване и смесване на биоотпадъците. Закупени са машини и оборудване за дейността.

В резултат от изпълнението на проекта се изгради и въведе в експлоатация едно съвременно съоръжение за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци с капацитет до 3000 тона годишно. То ще обхваща всички населени места на общината и ще доведе до намаляване на общото количество депонирани отпадъци на РДНО Харманли.

Реализацията на проекта ще предостави нов тип услуга за ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците на община Харманли и ще подобри качеството на околната среда, ще насочи вниманието на обществото към екологичен начин на живот. Ще бъдат разкрити и нови работни места.

Общата цел на дейността по изграждането на компостираща инсталация на територията на Община Харманли е да се намали количеството на депонираните биоразградими отпадъци, генерирани на нейна територия. Чрез тяхното разделно събиране, зеленият отпадък ще бъде превръщан в краен продукт „ĸoмпocт“, който ще служи за наторяване. Новото съоръжение съответства на целите на Община Харманли за пълно оползотворяване на отпадъците.