„Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“

            Проект : „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“

            Договор за безвъзмездна помощ : № BG16M1OP002-2.005-0005- C01

            Срок на изпълнение: 19 месеца

            Стойност на проекта: 3 246 963 лв.

Цел: Разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци на територията на община Харманли;
Намаляване на количеството на депонираните биоразградими отпадъци на територията на община Харманли;
Удължаване на периода на експлоатация на Регионално депо за отпадъци - гр. Харманли;
Постигане на изискванията Закона за управление на отпадъците (ЗУО).
Целите които ще бъдат постигнати от социална гледна точка ще бъдат:
Ще насочи вниманието на обществото в по-голяма степен към екологичен начин на живот;
Повишаване жизнения стандарт на населението;
Ще бъдат разкрити допълнителен брой работни места.