ОП "Горска компания"

Правилник на "Общинска горска компания" 

Общинско предприятие "Горска компания" е създадено с решение № 149 от 26.02.2004г. (протокол №7) на Общински съвет гр.Харманли на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, чл.53 т.5, чл.54 ал.1 и ал.2 и чл.55 от ЗОС с предмет на дейност : управление, маркиране, сортиментиране, кубиране, залесяване, подготовка за провеждане на търгове (конкурси) за продажба на дървесина, ползване и опазване на горите собственост на Община Харманли. 

Предприятието стопанисва общинските горски територии в района на Община Харманли. Общата им площ е 15 194,9 ха. в т.ч. залесена – 14 030,1 ха., разпределени по функции, както следва:

- горски територии със Защитни функции         143,8 ха.;

- горски територии със Специални функции   9040,3 ха.;

- горски територии със Стопански функции    6010,8 ха.;

 

Надморската височина в района на дейност на ОПГК е между 60 м – по поречието на р.Марица и 733 м – в югозападния дял на Сакар планина. Този диапазон съдържа богато разнообразие на различни типове месторастения, подходящи за съществуването на множество растителни и животински видове. 8 837,9 ха (58 %) от общинските горски територии попадат в режима на стопанисване по „Натура 2000“.

Участието на основните дървесни видове е: 40 % благун, 25 % космат дъб, 12 % зимен дъб, 7 % цер, 4 % черен бор, 2 % акация, 1 % бук.

Общият запас на горските територии, собственост на общината, които ОПГК стопанисва е 1 000 230 куб. метра, а средния годишен прираст възлиза на 19 853 куб. метра.

Средната възраст на горите е 48 години. По горскостопански план се предвижда средногодишно ползване в размер на 13 330 м3, което е 67 % от годишния прираст.

Предвиденото годишно залесяване е 22,4 хектара.

Основната дейност предприятието е доставка на дърва за огрев за местното население. Предприятието е оборудвано с високопроходим  автомобил за гасене на горски пожари. Събира и отчита такси от недървесни горски продукти и паша. Извършва контрол  и охрана на общинските горски територии. Предприятието разполага със складова база за преработване на дървесина.

Контакти:
гр. Харманли 6450
бул.”България” № 4
Tел. – 0373 / 384 125

Електронна поща gk_harmanli@abv.bg.

 

Работно време:

от понеделник до петък

от 08:00 до 17:00 ч.

Отчет и анализ за дейността на Общинско предприятие "Горска компания" гр. Харманли за 2008г.

Годишен план за ползване 2012г. - част І

Годишен план за ползване 2012г.- част ІІ

Решение №689 за одобрен план 2012г.

Решение за годишен план за паша за селскостопански животни в района на Община Харманли за 2012год.

Допълнение към годишен план 2012 -част І

Допълнение към годишен план 2012 - част ІІ

Решение №49 и Решение №183 за годишните планове 2012г. и 2013г.

Годишен план за 2013г.

Годишен план за 2017 г

Годишен план за 2020 г.

Годишен план 2021 г.

КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: „ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА – СЕЧ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА ДО ФРАНКО АДРЕСИ НА КЛИЕНТИ И ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ"- 14.07.2022 г.

Заповед РД-647 от 14.07.2022 г. на Кмета на Община Харманли

Документация за участие в конкурс

Приложения

Заповед РД-727/08.08.2022 г. за прекратяване на конкурс

КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: „ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА – СЕЧ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА ДО ФРАНКО АДРЕСИ НА КЛИЕНТИ И ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ"- 14.07.2022 г.

Заповед РД-648 от 14.07.2022 г. на Кмета на Община Харманли

Документация за участие в конкурс

Приложения

Заповед РД-728/08.08.2022 г. за прекратяване на конкурс

Заповед и документация за обявяване на процедура по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти (договаряне)

Заповед РД-503 от 30.05.2022 г. на Кмета на Община Харманли

Приложения

 

Заповед и документация за обявяване на процедура по чл. 25, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии - държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти (договаряне)

Заповед РД-444 от 05.05.2022 г. на Кмета на Община Харманли

Приложения

КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: „ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА – СЕЧ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА ДО ФРАНКО АДРЕСИ НА КЛИЕНТИ И ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ"- 20.06.2022 г.

Заповед РД-578 от 20.06.2022 г.

Условия за участие в конкурс

Приложения

КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: „ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА – СЕЧ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА ДО ФРАНКО АДРЕСИ НА КЛИЕНТИ И ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ"- 29.03.2022 г.

Заповед РД-345 от 29.03.2022 г. на Кмета на Община Харманли

Условия за участие в конкурс

Приложения

КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: „ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА – СЕЧ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА ДО ФРАНКО АДРЕСИ НА КЛИЕНТИ И ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ"- 09.03.2022 г.

Заповед РД -296 от 09.03.2022 г на Кмета на Община Харманли

Условия за участие в конкурс

Приложения

Заповед РД-340/28.03.2022 г. на Кмета на Община Харманли за прекратяване на конкурс

КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: „ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА – СЕЧ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА ДО ФРАНКО АДРЕСИ НА КЛИЕНТИ И ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ"- 26.08.2021 г.

Заповед РД-1507 от 26.08.2021 г. на Кмета на Община Харманли

Условия за участие в конкурс

Приложения

КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: „ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА – СЕЧ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА ДО ФРАНКО АДРЕСИ НА КЛИЕНТИ И ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ-19.02.2021 г.

Заповед за откриване на конкурс

Условия за участие в конкурс

Приложения

КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: „ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА – СЕЧ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА ДО ФРАНКО АДРЕСИ НА КЛИЕНТИ И ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ-07.08.2020 г.

Заповед за откриване на конкурс

Условия за участие в конкурс

Приложения

Протокол на комисията, Заповед класиране за обект първи, Заповед класиране за обект втори

КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: „ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА – СЕЧ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА ДО ФРАНКО АДРЕСИ НА КЛИЕНТИ И ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ- 08.04.2020 г.

Заповед за откриване на конкурс

Условия за участие в конкурс

Приложения

КОНКУРС С ПРЕДМЕТ: „ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА – СЕЧ, ИЗВОЗ И РАМПИРАНЕ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД НА ДЪРВЕСИНА, ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ДОБИТАТА ДЪРВЕСИНА ДО ФРАНКО АДРЕСИ НА КЛИЕНТИ И ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН ОТ ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ- 29.11.2019 г.

Заповед за откриване на конкурс

Условия за участие в конкурса

Приложения