ОП "Чистота"

Общинско предприятие „Чистота” община Харманли  е създадено с решение № 276 на Общински съвет Харманли от 30.01.2013 година, влязло в сила от 04.06.2013 година с решение на Административен съд град Хасково. Общинско предприятие „Чистота” Община Харманли е приемник на дейност „Чистота” Община Харманли. То е второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Функционира в рамките на приетия бюджет за текущата година.

       Работата на ОП „Чистота” се осъществява по приетия от Общинския съвет Правилник за устройството, организацията и дейността на общинското предприятие. Дейностите извършвани от предприятието са:

  - събиране на битови и строителни отпадъци и транспортирането им до съответното депо и инсталацията за сепариране;

  - организиране и извършване на дейности по разделно събиране на ТБО.;

  - почистване и миене на уличните платна, алеите, площадите, парковете и другите места предназначени за обществено ползване;

  - поддържане на зелените и цветни площи;

  - почистване на отпадъци изхвърлени на неразрешени за това места, ликвидиране на незаконни сметища;

  - зимно поддържане и снегопочистване.

     С решение № 62, Протокол № 5 от 29.01.2016 година на Общински съвет Харманли е приет годишният бюджет и численост на персонала 91 броя служители  разпределен по дейности както следва :

     1. Управление на дейностите по отпадъците - 12 броя служители;

     2. Чистота - 62 броя служители;

     3. Озеленяване – 17 броя служители;

 

Адрес:

град Харманли

ул. „Никола Петков” №1

тел: 037388552