СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 

         С решение № 32 на Общински съвет-Харманли, прието на заседание от 29.11.2023 год. в Протокол № 3 е разрешено изработването на проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Харманли за реализацията на инвестиционно предложение, свързано с изграждането на фотоволтаична централа /ФЕЦ/ на индустриална система за производство на електроенергия и прилежаща, техническа инфраструктура за присъединяване към електропреносната мрежа.

Изменението на плана ще създаде устройствена основа за изработване на подробен устройствен план /ПУП/, който от своя страна ще послужи за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски цели на ПИ 77181.21.523 и ПИ 77181.21.524, м. „Старите лозя“ по КККР на гр. Харманли.

Устройствената зона, съгласно постановките на действащия ОУПО Харманли се предлага за „Предимно производствени зони-ПП- за производство на електроенергия“. С изменението на ОУПО-Харманли се цели създаване на устройствена основа за изграждане в ПИ77181.21.523 и ПИ 77181.21.524, м. „Старите лозя“ по КККР на гр. Харманли на:

  • Изграждане на ФЕЦ;
  • Изграждане на необходимата кабелна мрежа за свързване на фотоволтаичната централа с електропреносната мрежа;
  • Изграждане на други елементи на техническата инфраструктура за реализиране на инвестиционното намерение.

Проектът за изменение на ОУПО-Харманли подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал. 1 от ЗУТ, което ще се проведе на 08.05.2024 год. /сряда/  от 14,00 часа в Конферентната зала на Община Харманли, пл. „Възраждане“ № 1.

Проектът за изменение на ОУПО-Харманли и всички документи към него са на разположение на заинтересованите лица в сградата на Община Харманли с адрес: гр. Харманли, площад „Възраждане“ № 1, Ново крило стая 206.

Настоящото съобщение да бъде поставено на видно място в сградата на Център за административно обслужване на Община Харманли.

Проектът за изменение на Общия устройствен план на Община- Харманли е публикуван в интернет страницата на Община Харманли- www.harmanli.bg.

Становища и мнения по изменението на ОУПО могат да се депозират в сградата на Община Харманли- в центъра за административно обслужване с адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 4 или на електронната поща на Община Харманли:

obshina@harmanli.bg

            Лице за връзка по провеждане на консултациите: Антоанета Скерлева- гл. специалист в отдел ТУСЕ.

            Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по изменението на ОУПО е 13 часа на 08.05.2024 год.