СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 

         С решение № 634 на Общински съвет-Харманли, прието на заседание от 25.01.2023 год. в Протокол № 40 е разрешено изработването на проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Харманли за реализацията на инвестиционно предложение, свързано с изграждането на фотоволтаична централа /ФЕЦ/.

Изменението на плана ще създаде устройствена основа за изработване на подробен устройствен план /ПУП/, който от своя страна ще послужи за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски цели на ПИ 80827.55.485, м. „Жълтата нива“, землище на с. Черна могила, общ. Харманли.

Устройствената зона, съгласно постановките на действащия ОУПО Харманли се предлага за „Предимно производствени зони-ПП“.  С изменението на ОУПО-Харманли се цели създаване на устройствена основа за изграждане в ПИ 80827.55.485, м. „Жълтата нива“, землище на с. Черна могила, общ. Харманли на:

  • Фотоволтаична електроцентрала с обща инсталирана мощност 2,0 MW;
  • Трафопостове, възлови и разпределителни станции и всички необходими съоръжения на техническата инфраструктура;
  • Вътрешни пътища, площадки и благоустрояване.

Проектът за изменение на ОУПО-Харманли подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал. 1 от ЗУТ, което ще се проведе на 13.12.2023 год. /сряда/  от 13,30 часа в Конферентната зала на Община Харманли, пл. „Възраждане“ № 1.

Проектът за изменение на ОУПО-Харманли и всички документи към него са на разположение на заинтересованите лица в сградата на Община Харманли с адрес: гр. Харманли, площад „Възраждане“ № 1, Ново крило стая 206.

Настоящото съобщение да бъде поставено на видно място в сградата на Център за административно обслужване на Община Харманли.

Настоящото съобщение да бъде поставено видно място в сградата на кметство с. Черна могила.

Проектът за изменение на Общия устройствен план на Община- Харманли е публикуван в интернет страницата на Община Харманли- www.harmanli.bg.

Становища и мнения по изменението на ОУПО могат да се депозират в сградата на Община Харманли- в центъра за административно обслужване с адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 4 или на електронната поща на Община Харманли:

obshina@harmanli.bg

            Лице за връзка по провеждане на консултациите: Антоанета Скерлева- гл. специалист в отдел ТУСЕ.

            Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по изменението на ОУПО е 13 часа на 13.12.2023 год.