СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 

         С решение № 633 на Общински съвет-Харманли, прието на заседание от 25.01.2023 год. в Протокол № 40 е разрешено изработването на проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Харманли за реализацията на инвестиционно предложение, свързано с изграждането на “Предприятие за ремонт и рециклиране на вендинг машини“, включващо производствени и складови сгради, съоръжения на техническата инфраструктура и благоустрояване.

Изменението на плана ще създаде устройствена основа за изработване на подробен устройствен план /ПУП/, който от своя страна ще послужи за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски цели на ПИ 77181.12.30, м. „Зад хана“ по КККР на гр. Харманли.

Устройствената зона, съгласно постановките на действащия ОУПО Харманли се предлага за „Предимно производствени зони-ПП“. С изменението на ОУПО-Харманли се цели създаване на устройствена основа за изграждане в ПИ 77181.12.30, м. „Зад хана“ по КККР на гр. Харманли на:

  • Сгради за производствени и складове дейности;
  • Съоръжение на техническата ифраструктура;
  • Вътрешни пътища, площадки и благоустрояване.

Проектът за изменение на ОУПО-Харманли подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал. 1 от ЗУТ, което ще се проведе на 13.12.2023 год. /сряда/  от 14,00 часа в Конферентната зала на Община Харманли, пл. „Възраждане“ № 1.

Проектът за изменение на ОУПО-Харманли и всички документи към него са на разположение на заинтересованите лица в сградата на Община Харманли с адрес: гр. Харманли, площад „Възраждане“ № 1, Ново крило стая 206.

Настоящото съобщение да бъде поставено на видно място в сградата на Център за административно обслужване на Община Харманли.

Проектът за изменение на Общия устройствен план на Община- Харманли е публикуван в интернет страницата на Община Харманли- www.harmanli.bg.

Становища и мнения по изменението на ОУПО могат да се депозират в сградата на Община Харманли- в центъра за административно обслужване с адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 4 или на електронната поща на Община Харманли:

obshina@harmanli.bg

            Лице за връзка по провеждане на консултациите: Антоанета Скерлева- гл. специалист в отдел ТУСЕ.

            Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по изменението на ОУПО е 13 часа на 13.12.2023 год.