СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

С решение № 580 на Общински съвет-Харманли, прието на заседание от 26.10.2022 год. в Протокол № 37 е разрешено изработването на проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Харманли за реализацията на инвестиционно предложение, свързано с изграждането на фотоволтаична централа /ФЕЦ/. Изменението на ОУПО цели създаването на необходимата законова и устройствена основа за осъществяване на инвестиционното намерение на „Юрий Агро 2“ ЕООД за изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/, като в последваща фаза на проектиране- ПУП, територията ще се отреди за производство на електроенергия.

Изменението на ОУПО Харманли за ПИ с идентификатори 67101.73.1, м. „Шопов долап“ и ПИ 67101.81.8, м. „Покрития геран“, землище на с. Славяново, общ. Харманли предлага промяна на земеделските територии в урбанизирани, т.е. изключване от земеделски фонд и предвиждането им за производствени складови дейности и допълващите ги функции. Устройствената зона, съгласно постановките на действащия ОУПО Харманли се предлага за „Предимно производствени зони-ПП“. С проекта следва да се създаде необходимата териториално-устройствена основа за изграждане на ФЕЦ, на необходимата кабелна мрежа за свързване на ФЕЦ с електропреносната мрежа и други елементи на техническата инфраструктура за реализиране на инвестиционното намерение.

Проектът за изменение на ОУПО-Харманли подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал. 1 от ЗУТ, което ще се проведе на 10.05.2023 год. /сряда /  от 13,30 часа в Конферентната зала на Община Харманли, пл. „Възраждане“ № 1.

Проектът за изменение на ОУПО-Харманли и всички документи към него са на разположение на заинтересованите лица в сградата на Община Харманли с адрес: гр. Харманли, площад „Възраждане“ № 1, Ново крило стая 206.

Настоящото съобщение да бъде поставено на видно място в сградата на Център за административно обслужване на Община Харманли.

Настоящото съобщение да бъде поставено видно място в сградата на кметство с. Славяново.

Проектът за изменение на Общия устройствен план на Община- Харманли е публикуван в интернет страницата на Община Харманли- www.harmanli.bg.

Становища и мнения по изменението на ОУПО могат да се депозират в сградата на Община Харманли- в центъра за административно обслужване с адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 4 или на електронната поща на Община Харманли:

obshina@harmanli.bg

            Лице за връзка по провеждане на консултациите: Антоанета Скерлева- гл. специалист в отдел ТУСЕ.

            Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по изменението на ОУПО е 13 часа на 10.05.2023 год.