Обявление за одобрено изменение на общ устройствен план

О Б Я В Л Е Н И Е  

            С Решение № 581 от 26.10.2022г., Общински съвет – Харманли одобрява изменението на общия устройствен план на община Харманли, с което се определя предимно производствена устройствена зона (Пп) с устройствени показатели, съгласно правилата и нормативите за прилагане на общия устройствен план на общината, по отношение на поземлени имоти, общинска собственост.

            В изпълнение на т. 3 от Решение №581 от 26.10.2022г. на ОбС – Харманли, одобрения Общ устройствен план е публикуван на официалната интернет страница на община Харманли на 03.11.2022г.

 

Приложение: -     Одобрено изменение на ОУП на община Харманли

  • Одобрено изменение на ОУП на Община Харманли - графична част