СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

СЪОБЩЕНИЕ

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

 

 

         С решение № 543 на Общински съвет-Харманли, прието на заседание от 27.07.2022 год. в Протокол № 35 е разрешено изработването на проект за изменение на Общ устройствен план/ОУП/ на Община Харманли за реализацията на инвестиционно предложение, свързано с изграждането на фотоволтаична централа /ФЕЦ/. Изменението на ОУПО цели създаването на необходимата законова и устройствена основа за осъществяване на инвестиционното намерение на „Ем Пи Пи Ви“ ЕООД за изграждане на фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/, като в последваща фаза на проектиране- ПУП, територията ще се отреди за производство на електроенергия.

Изменението на ОУПО Харманли за ПИ с идентификатори 67101.28.20, 67101.28.22 и 67101.28.24, землище на с. Славяново, общ. Харманли предлага промяна на земеделските територии в урбанизирани, т.е. изключване от земеделски фонд и предвиждането им за производствени складови дейности и допълващите ги функции. Устройствената зона, съгласно постановките на действащия ОУПО Харманли се предлага за „Предимно производствени зони-ПП“. Това са територии с производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения, към които попада и инвестиционното намерение на възложителя за изграждане на ФЕЦ.

Проектът за изменение на ОУПО-Харманли подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал. 1 от ЗУТ, което ще се проведе на 16.01.2023 год./понеделник/  от 13,30 часа в „Конферентната зала на Културен център- гр. Харманли“.

Проектът за изменение на ОУПО-Харманли и всички документи към него са на разположение на заинтересованите лица в сградата на Община Харманли с адрес: гр. Харманли, площад „Възраждане“ № 1, Ново крило стая 206.

Настоящото съобщение да бъде поставено на видно място в сградата на Център за административно обслужване на Община Харманли.

Настоящото съобщение да бъде поставено видно място в сградата на кметство с. Славяново.

Проектът за изменение на Общия устройствен план на Община- Харманли е публикуван в интернет страницата на Община Харманли- www.harmanli.bg.

Становища и мнения по изменението на ОУПО могат да се депозират в сградата на Община Харманли- в центъра за административно обслужване с адрес: гр. Харманли, ул. „Петко Каравелов“ № 4 или на електронната поща на Община Харманли: obshina@harmanli.bg

            Лице за връзка по провеждане на консултациите: Антоанета Скерлева- гл. специалист в отдел ТУСЕ.

            Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по изменението на ОУПО е 13 часа на 16.01.2023 год.