НУБА / негодни за употреба батерии и акумулатори/

Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА)

„Негодни за употреба батерии и акумулатори” са батерии и акумулатори, които не могат да бъдат използвани за целите, за които са произведени, предназначени са за оползотворяване или обезвреждане.

Влияние върху околната среда:
Тежките метали се натрупват в почвата, въздуха и водата. Електролитите са токсични за всички водни организми поради промяна на рН стойността.
Не допускайте електролита да попадане във водоемите, отходните води и почвата.

Ако Вие сте лице, което образува такива отпадъци, може да се присъедините към нашите усилия за чиста околна среда, като ги предадете на един от специализираните пунктове за събирането им.