Заповед на областния управител за определяне за пожароопасен сезон в горските територии на Област Хасково

127

                                                                           Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
                                                              ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
                                                                                             ЗАПОВЕД

                                                                                 Рег.№ ОМП-02-1/25.03.2024
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 137, ал. 1 от Закона за горите, във връзка с постъпило предложение с рег. № ПБ-06-1/20.03.2024 г. на директора на Регионалната дирекция по горите Кърджали и с цел създаване на ефективна организация за осигуряване пожарна безопасност, предотвратяване, своевременно откриване, ограничаване и ликвидиране на горски пожари
                                                                                            НАРЕЖДАМ:
1. Определям за пожароопасен сезон в горските територии на Област Хасково, времето от 01.04.2024 г. до 30.11.2024 г.
2. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии.
3. През този период държавните горски стопанства (ДГС), държавно ловно стопанство (ДЛС) Тополовград и общините, собственици на гори, да поддържат постоянна повишена бдителност и активност на целия персонал относно повишената пожарна опасност.
4. Директорите на ДГС/ДЛС, общините и юридическите лица - собственици на гори съгласувано с Районните служби „Пожарна безопасност и защита на населението” /РСПБЗН/, да обозначат трайно на терена и информират населението за определените от тях участъци в горите с повишена пожарна опасност (1-ви клас).
5. ДГС/ДЛС, общините и юридическите лица - собственици на гори, да изпълняват стриктно годишните оперативни планове за опазване на горите от пожари и да изпълняват, при необходимост, плановете за действие при гасене на горски пожари.
6. Регионалната дирекция по горите Кърджали (РДГ) да продължи изпълнението на регионалната си програма за опазване на горите от пожари и съвместно с РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ Хасково да осъществяват контрол по изпълнението на годишните оперативни планове, както и на планове за действие при възникване на горски пожари на ДГС, ДЛС, общините и юридическите лица - собственици на гори.
7. Особено внимание да се обърне на:
7.1. Пострадалите от корояди и засегнатите от съхнене иглолистни култури, падналата на земята и непочистена към момента съхнеща дървесина и клони, които са предпоставка за лесно запалване и развитие на големи пожари.
7.2. Осигуряване проходимостта на горските пътища за придвижване на противопожарната техника, като продължи разчистването на падналите стъбла, препречващи пътищата и се ремонтират повредените от порои участъци.
7.3. Направата на нови и поддържане на стари просеки и минерализовани ивици. Всички големи комплекси от иглолистни култури и насаждения да се разделят с бариерни и лесокултурни прегради.
7.4. Контрола по създаване и поддържане на минерализовани ивици около
земеделски земи, вилни зони, туристически хижи, почивни домове, служебни и жилищни постройки, складове и др.
7.5. Почистването на сухите треви покрай ж.п. линии, пътища и линейни съоръжения, както и отстраняването на сухата и паднала дървесина в насажденията и културите от 1-ви клас на пожарна безопасност.
7.6. Осъществяването на строг контрол по спазването на противопожарните правила от посетителите и работещите в горите, и в съседство с тях.
7.7. Сформирането и оборудването на специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на пожар в ДГС/ДЛС и общините.
7.8. Готовността на специализираните автомобили и екипите за патрулиране и първоначална атака на горски пожари.
8. За опазване на горите от пожари да се организират денонощни дежурства по определен график в ДГС/ДЛС и общините.
9. Да се изготви схема за оповестяване на всички нива, като при възникване на пожар в горските територии, ДГС/ДЛС, общини и РДГ Кърджали незабавно за предават наличната информация, съгласно утвърдената схема.
10. В срок от 24 часа след възникване на горски пожар, наличната за него информация да се въвежда в информационната система на ИАГ от оторизираните за това служители в ДГС/ДЛС и РДГ Кърджали.
11. Общините и собствениците на гори, да изпълнят предвидените противопожарни мероприятия в техните имоти.
12. Кметовете на общини да засилят контрола в земеделските земи за спазване на изискванията на чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи.
13. Кметовете на общини да информират местното население за задълженията и мерките по защита на горските територии и го оповестяват своевременно. Да създадат организация за участието на населението и създадените по смисъла на Закона за защита при бедствия, доброволни формирования при гасенето на пожари в горските територии и земеделските земи.
Настоящата заповед да се изпрати за сведение и изпълнение до Изпълнителна агенция по горите София, РДПБЗН Хасково, ОД „Земеделие” Хасково, РДГ Кърджали, ДГС/ДЛС в област Хасково, ОПУ Хасково, Железопътна секция Пловдив, Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Хасково, „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД Пловдив и кметове на общини в област Хасково.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 137, ал. 2 от Закона за горите, настоящата заповед да се публикува на интернет страниците на Областна администрация на област Хасково, РДГ Кърджали и Изпълнителна агенция по горите София.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Хасково.
Гинка Райчева
Областен управител на Област Хасково