ЗАПОЧНА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА

1832

Днес, в конферентната зала на Община Харманли, се състоя пресконференция във връзка с проект „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства „Надежда”, гр. Харманли” по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура”.
Както вече е известно, Община Харманли бе избрана за бенефициент, а в края на миналата година Кметът Мария Киркова подписа Договор за изпълнение и реализиране на проекта. Така, в Община Харманли вече ще се предоставят условия за подобряване на достъпа за грижите за деца с психични, генетични и соматични увреждания. Центърът ще работи в полза на развитието на деца с психични и физически заболявания и ще предлага адекватна за възрастта им интеграция в общообразователната и възпитателната система. В центъра, подкрепа ще получават и родителите на децата – потребители, за които ще бъдат организирани специални консултации. Общата стойност на проекта е 438 373,19 лева, от които 424 999,20 лева безвъзмездна финансова помощ и 13 373,99 лева собствен принос.
На срещата присъстваха заместник-кметът Валентина Димулска, представители на общинска администрация, ръководители и експерти от социални институции, както и журналисти. Ръководителят на проекта инж.Лидия Николова, експерт в общинска администрация, представи пред присъстващите основните цели и дейности на проекта.
За предоставяне на услугата и изграждането на специализирания център ще се използва сградата на вече бивша детска градина на ул. „Христо Смирненски“ в града. За целта тя ще бъде обновена и преустроена. Ще бъдат обособени зали за лечебна физкултура и индивидуални занимания, кабинети за психолог и логопед, кухня, кът за хранене, санитарни възли и др. Специални съоръжения за игра и занимания за деца с увреждания ще бъдат монтирани в двора на центъра. За качеството на предоставяните от Дома услуги се предвижда да бъде закупено и доставено специализирано битово и административно оборудване и обзавеждане.
Фирмите за упражняване на строителен надзор, както и за изпълнение на строително – ремонтните дейности вече са избрани, след провеждане на обществени поръчки.