ЗАПОЧНА ПРИЕМА НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ

216

Считано от тази година, със Закона за местните данъци и такси е променен срокът за подаване на декларацията за освобождаване от такса за събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци в случаите, когато имота не се ползва през цялата предстояща година.
Срокът за прием на декларациите за 2020 г. е до 31 октомври 2019 г. Приемът на декларации се извършва в Дирекция „Местни данъци и такси”- община Харманли - всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч.
Образецът на декларацията е публикуван на сайта на община Харманли: „Образци на документи” в раздел „Местни данъци и такси“. Бланката бихте могли да получите на хартиен носител и от Дирекция „Местни данъци и такси“ – община Харманли.
Условията и реда за подаване на декларацията, както и в кои случаи поражда последици, са утвърдени с решение на Общински съвет Харманли от 31 юли 2019 г . Същите са отпечатани на самата декларация. Неразделна част от декларацията е и съгласието на собствениците на имоти за получаване от страна на администрацията на информация от доставчиците, касаеща потреблението на ток и вода за имота, за който се подава декларацията.