Започна плащането на данъците за 2019 г.

2373

        От днес – 16 януари 2019г Община Харманли стартира кампанията по събиране на новите данъци за 2019г с прием на плащания на данък върху превозните средства .

            Новите размери на данък върху превозните средства  са определени от настъпилите промени в Закона за местните данъци и такси , в сила от 01.01.2019г.

       Общински съвет Харманли , като правоимащ орган съгласно Закона за местните данъци и такси е определил ставки и коефициенти за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т , които са долна граница на диапазона , определен от закона или много близки до тях.   За всички останали категории моторни превозни средства / автобуси , товарни автомобили над 3,5т , влекачи и седлови влекачи с двигатели, строителни , специализирани и др. / не са извършвани промени в ставките и размерите на данък върху превозните средства  .

        Размерите на данъка върху превозните средства са определени съгласно  въведената от законодателя нова концепция за определяне на този данък за леки автомобили и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т –  това става по нова формула, която включва два компонента: имуществен и екологичен. 

            Имущественият компонент отчита мощността и годината на производство на автомобила, а екологичният компонент отчита екологичната категория на автомобила, респективно замърсяването, което причинява съответният автомобил.

По отношение на имущественият компонент законодателя е определил   шест диапазона на мощности на автомобили и съответно минимална и максимална стойност на границите на размера на данъка за всеки диапазон на мощност. Спрямо действащите до сега разпоредби – диапазоните бяха пет , като се прави обединяване на диапазоните до 37 и до 55 kW в един – до 55 kW, както и се включват два нови диапазона към съществуващите в закона размери по отношение на най-мощните автомобили, а именно: над 150 kW до 245 kW включително, и над 245 kW.

Отчитайки основната характеристика на този вид местен данък, а именно пряк имуществен, имайки предвид отпадането на досега действащото ограничение на облекченията според мощността на автомобилите до 74 kw, както и постигане сравнително запазване на стойностите на досега заплащаните данъци са приетите от Общински съвет стойности в имуществения коефициент според мощността на автомобилите , а именно :

 

 

 

Ставка за 2019 г.

Диапазон ЗМДТ

Ставка за 2018 г.

А

До 55 KW  вкл.

0.40 лв. за 1 KW

0.34 – 1.20

0.40 лв.до 37 KW и

0.48 лв. до 55 KW вкл.

Б

Над 55 KW до 74 KW вкл.

0,58 лв. за 1 kW

0,54-1,62

0,64 лв

В

Над 74 KW до 110 KW  вкл.

1,10 лв. за 1 kW

1,10-3,30

1,32 лв

Г

Над 110 KW до 150 KW вкл.

1,23 лв. за 1 kW

1,23-3,69

1,48 лв

Д

Над 150 KW до 245 KW вкл.

1,60 лв. за 1 kW

1,60-4,80

1,48 лв

Е

Над 245 KW

2,10 лв. за 1 kW

2,10-6,30

1,48 лв

 

Коефициентът за годината на производство на автомобила е диференциран по години, като е налице известна промяна спрямо действащите до сега в ЗМДТ коефициенти, като на Общинските съвети не се предоставя възможност да определят размерите на тези коефициенти, те остават определени в закона.

 

Новите диапазони за коефициента на годината на производство са 5 :

Над 20 години

Коефициентът е 1,1

Над 15 до 20 години вкл

Коефициентът е 1,0

Над 10 до 15 години вкл

Коефициентът е 1,3

Над 5 до 10 години вкл

Коефициентът е 1,5

До 5 години вкл

Коефициентът е 2,3

 

            Екологичният компонент е свързан с екологичните характеристики на автомобила и представлява коригиращ коефициент, който отразява екологичната категория на автомобила, която е свързана с европейските стандарти за изгорели газове (познати още като Евро 1, 2, 3, 4, 5 и 6).      

          Екологичният компонент осигурява облекчение за собствениците на автомобили, съответстващи на екологични стандарти „Евро 4“ и по-високи, и утежнение за собствениците на автомобили, които не съответстват на екологична категория или съответстват на екологична категория, по-ниска от „Евро 4“. 

 

Екологична категория

Приет коефициент

без екологична категория, с екологични     категории "Евро 1" и "Евро 2"  

                              1,2

„Евро 3“

1,00

 "Евро 4"                                                      

0,80

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и EEV

0,40

 

Промяната в размера на данъка за 2019г спрямо същия за предходната година е различна за различните превозни средства и е в зависимост от цитираните по-горе компоненти .

Налични са както увеличения , така и намаления  на данъка .

Основната част от увеличенията са резултат от законодателна промяна в облекченията   за  :

  • леки автомобили без еко категория или с евро 1 и 2;
  •  превозните средства  до 74 киловата с действащи катализаторни устройства   и  тези до 74 киловата с налични екологични категории Евро 3 /които до момента ползваха облекчение от 50% и изцяло го губят по закон / и   Евро 4 / които до момента ползваха облекчение от 50% и сега се намаля на 20%/  .
  • на автобусите  , товарните автомобили , влекачите и седловите влекачи с двигатели  , съответстващи на екологична категория Евро 3 / които по закон губят облекчението от 40 %/  
  • на автобусите, товарните автомобили , влекачите и седловите влекачи с двигатели  , съответстващи на екологична категория Евро 4 / които по закон  облекчението от 40 %  се намаля на 20% /   .

До увеличение води и промяната, съгласно която в обхвата на новата концепция за определяне на данъка върху превозните средства за автомобили са включени и товарните автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5т. Необходимостта от тази промяна произтича от редица установени случаи на неравнопоставеност на данъчно задължените лица и предотвратяване случаите на избягване на данъчно облагане.

В други случаи промените водят до  драстични намаления и това е при по-новите леки автомобили и тези с двигатели съответстващи на екологични категории .

Плащането на местни налози е както в брой на касите на Дирекция „Местни данъци и такси „ – община Харманли , чрез терминални устройства  ПОС  , по банков път , както и в реално време чрез касите на ИЗИПЕЙ в  цялата страна .

       До края на месец април всеки който плати дължимите годишни налози на имуществените данъци  ползва отстъпка от 5 на сто.