XII ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ТРАКИЙСКА ШЕВИЦА” ХАРМАНЛИ

199
На Лазаровден в Харманли успяхме да докоснем и почувстваме магията, отразяваща цялата българска душевност, сляхме се с миналото и се насладихме на настоящето. На сцената на Ротондата под надслов „Да съхраним тракийската шевица – нишката между древността и съвремието!“ читалищни формации, детски градини, състави, групи и индивидуални изпълнители с прекрасните си художествени ръководители по атрактивен начин представиха многообразието на местните обичаи, песни и танци.
Тази година Фолклорен Фестивал „Тракийска шевица“ се организира по Проект на Община Харманли BG05FMOP001-19.017-0003 – “Харманли-култура, традиции и обичаи“, финансиран по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на Сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „ВОМР“.
А пъстрият Великденски базар ни зарадва с невероятни произведения на изкуството, украшения, сувенири, кулинарни вълшебства. И всичко това създадено с много любов, труд и творчество от децата на града ни, техните учители, родители и баби.
Ръководството на Община Харманли благодари на певците, танцьорите и творците, че с прекрасните си изпълнения и изработени великденски вълшебства, допринесоха за празничното настроение на Лазаровден в Харманли и за пореден път ни заплениха с магията и уникалността на българския фолклор и традиции.