В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ ОТ КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ НА ОПЕРАЦИЯ BG05SFPR003-1.001 "ТОПЪЛ ОБЯД", ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 Г. ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮС.

112

Община Харманли ще кандидатства с проектно предложение за предоставяне на топъл обяд по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г. 

В изпълнение на изискванията по проекта започна и прием на заявления от кандидати, желаещи да получават топъл обяд.

Целевите групи, които са определени за допустими по Операция „Топъл обяд“:

  • лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  • лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
  • лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Към момента 200 човека в Община Харманли получават безплатен топъл обяд всеки работен ден от седмицата по проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Харманли“, финансиран по Оперативна програма за храни и основно материално подпомагане 2014-2020г., от в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Документи за кандидатстване (Заявление и Декларация по образец) се приемат от 29 септември до 05 октомври 2022г.  в рамките на работния ден от 08.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Община Харманли, Отдел „Проекти, програми и обществени поръчки“, стая 200. Допълнителна информация за проекта, условията за кандидатстване и документи за кандидатстване може да се получи на тел.: 0373/8 3098 в рамките на всеки работен ден.