СЪОБЩЕНИЕ

305

Уведомяваме Ви, че със Заповед №СК03-70/27.04.2007г. питейната вода подавана от „ВиК” ЕООД гр. Хасково от ПС Брягово в ЗВ Брягово, водоснабдяваща с. Брягово и с. Александрово, общ. Хасково, с. Константиново, общ. Симеоновград и с. Поляново, общ. Харманли, обл. Хасково е забранена за пиене и приготвяне на храна във връзка с установени трайни отклонения по показатели „Манган”, „Амониеви йони“ и „Мътност“ с цел опазване здравето на населението.

Във връзка с постъпило писмо изх. №1543/03.07.2024г. на „ВиК” ЕООД гр. Хасково и вх. №25-94/03.07.2024г. в РЗИ-Хасково, водоснабдителната организация ни предостави Протоколи от изпитване №2024/2027 от 21.06.2024г. и №2024/2027А от 21.06.2024г, издадени от ЦНИЛ към „ДИАЛ” ООД, Бухово-София, съгласно които са установени отклонения в качеството на водата за питейно-битови цели в ЗВ Брягово, захранваща с питейна вода с. Брягово, с. Александрово, общ. Хасково, с. Константиново, общ. Симеоновград и с. Поляново, общ. Харманли, обл. Хасково, по радиологични показатели. Изчислена е параметрична стойност на Индикативна доза – 0,176±0,016 mSv (при определена параметрична стойност – 0,1 mSv), с което питейната вода не съответства на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Във връзка с предписаните от РЗИ-Хасково мерки, от 05.07.2024г. ВиК Хасково организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на засегнатото население в с. Брягово и с. Александрово, общ. Хасково, с. Константиново, общ. Симеоновград и с. Поляново, общ. Харманли, обл. Хасково, с цистерни (водоноски), отговарящи на изискванията към съдове и резервоарите за вода за пиене.