УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

593

                                                                                                

Кметът на Община Харманли Мария Киркова подписа допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика за удължаване срока на предоставяне на дейностите по проект BG05SFPR002-2.001-0111-С01 „Грижа в дома в община Харманли“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд + . Осигурени са допълнителни средства в размер на 356 499,52 лв., с продължителност на предоставянето 6 месеца, считано от 06.04.2024г. до 06.10.2024г., с които общата стойност на проекта след подписване на допълнителното споразумение е в размер на 1 090 065, 84лв.
Капацитетът на услугата е 136 потребители, които получават безплатни мобилни интегрирани здравно-социални грижи, в резултат на идентифицирани нужди от извършена индивидуална оценка на потребностите. Кандидатстването за ползване на услугата е отворено през целия период на предоставянето й. Услугата се предоставя в гр. Харманли и в 12 села от общината.
Звеното предоставящо услугата се състои от 1 ръководител, 1 координатор/диспечер, 1 психолог, 1 социален сътрудник, 3 медицински сестри, 1 шофьор и 23 домашни помощници. На всеки потребител се изготвя индивидуална оценка на потребностите и се предоставят дейности съобразно неговите индивидуални нужди.

Основните дейности по проекта са:
1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.
Целта на проекта е да осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, както и да се осъществи превенция на риска от институционална грижа.