УДЪЛЖАВА СЕ С 6 МЕСЕЦА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“

656
Кметът на община Харманли Мария Киркова подписа допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика за удължаване срока на предоставяне на дейностите по проекта по продецура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа + - Компонент 2“, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОПРЧР 2014-2020г. Осигурени са допълнителни средства в размер на 143 710.05лв., с продължителност на предоставянето 6 месеца, считано от 04.04.2022г. до 04.10.2022г.
Основната цел на проекта е да се осигури подкрепа в две направления:
1) предоставяне на патронажни грижи като интегрирани почасови здравно-социални услуги в домашна среда за лицата, които са най-застрашени от корона вируса (възрастни хора, лица с увреждания и др.).
2) подкрепа за социалните услуги, които са делегирани от държавата дейности, с цел тяхното адаптиране към безпрецедентните предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Чрез проекта се дава възможност да се отговори на актуалните нужди на уязвимите групи, свързани с превенция и ограничаване на корона вируса и да продължи предоставянето на социалните услуги в извънредната епидемична обстановка.
Подробна информация можете да намерите на официалната страница на Община Харманли: www.harmanli.bg, секция „Новини и събития“.