УДЪЛЖАВА СЕ С 6 МЕСЕЦА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНАТА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА ПО ПРОЕКТ BG 05M9OP001 - 2.119-0034 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“ – КОМПОНЕНТ 3

172
Кметът на Община Харманли Мария Киркова подписа допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика, с което се осигуряват допълнителни средства в размер на 71 416.80лв. за удължаване на интегрираната здравно-социалната услуга „Патронажна грижа + в Община Харманли“, с продължителност 6 месеца, считано от 05.10.2022г. до 05.04.2023г.
Мобилната интегрирана здравно-социална услуга по договор BG05M9OP001-6.002-0075 „Патронажна грижа + в Oбщина Харманли“, по процедура проект BG05M9OP001-2.119-0034 „Патронажна грижа + Компонент 3“, финансиран от Европейския социален фонд чрез ОП Развитие на човешките ресурси 2014-2020г, представлява индивидуална подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности.
Капацитетът от 65 потребителя остава същия, както и екипът от домашни помощници, медицинска сестра, психолог, координатор-диспечер и шофьор.
Интегрираните здраво-социални услуги са безплатни за потребителите.
Допустими дейности на проекта:
1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора.
2. Предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране.
3. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл.
лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на
неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата операция).
4. Транспорт на персонала, предоставящ патронажна грижа, от/до домовете на лицата, както и осигуряване на лични предпазни средства на служителите предоставящи патронажна грижа.