УДЪЛЖАВА СЕ С 6 МЕСЕЦА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНТЕГРИРАНАТА ЗДРАВНО-СОЦИАЛНА УСЛУГА ПО ПРОЕКТ BG 05M9OP001 - 2.103-0034„ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ХАРМАНЛИ“ – КОМПОНЕНТ 4

285

От 02.10.2020г. продължава фактическото предоставяне на нова интегрирана здравно-социална услуга по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с вреждания в община Харманли – компонент 4“. Същността на услугата е - индивидуална подкрепа за хора с увреждания и възрастни хора чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда от специализиран екип от здравни специалисти и специалисти по социални дейности.
Кметът на Община Харманли Мария Киркова подписа допълнително споразумение с Министерството на труда и социалната политика, с което срокът за предоставяне на интегрираната услуга се удължава с 6 месеца считано от 2 октомври 2020г. Капацитетът от 65 потребителя остава същия, както и екипът от домашни помощници, медицинска сестра, психолог, координатор-диспечер и шофьор. Подкрепата, която оказва услугата е от особенa важност за всеки един от потребителите. Персонала е в помощ при поддържане на лична хигиена и хигиена на дома, пазаруване, приготвяне на храна и хранене и други; както и дейности от медицински характер: провеждане на назначено лечение, поставяне на инжекции, сменяне на превръзки и други. Паралелно с това Община Харманли продължава да предоставя услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Харманли“ – Компонент 3 на уязвими лица, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период. В подкрепа на хората попадащи в обхвата на програмата са назначени 14 социални асистенти. Те извършват дейности
свързани с доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, закупени със средства на потребителите, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги. Към настоящия момент броя на обхванатите потребители е 168 човека от град Харманли и населените места в общината. За подпомагане дейността на проекта има осигурен автомобил, чрез който се предоставят мобилните услуги