Церемония "Първа копка" по проект BG16M1OP002-2.005-0005-C01

329

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Община Харманли, септември 2019 г.

ПРОЕКТ „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”

ДОГОВОР №BG16M1OP002-2.005-0005-C01

 

На 04.09.2019 г. на строителната площадка в Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Харманли се проведе официална церемония „Първа копка” по проект №BG16M1OP002-2.005-0005 „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“, финансиран по приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Г-жа Даниела Борисова - ръководител на проекта запозна присъстващите с целите на проекта, след което даде думата на госпожа Мария Киркова - кмет на община Харманли да поздрави присъстващите и пожелае успех на проекта.

Първата копка направиха г-жа Мария Киркова - кмет на община Харманли, г-н Станислав Дечев - областен управител на област Хасково, г-жа Даниела Борисова - ръководител на проекта и г-н Даниел Богданов, представител на изпълнителя на строително-монтажните работи.

На събитието присъстваха зам. кметът на община Харманли – г-жа Валентина Димулска, кметът на община Свиленград – инж. Георги Манолов, екипа по организация и управление, представители на изпълнителя на строително-монтажните работи, представители на медии и граждани.

Общата стойност на проекта възлиза на 3246963,78 лв., от които от Европейски фонд за регионално развитие - 2074395,05 лв., от национално съфинансиране - 366069,71 лв., собствен принос - 274179,02 лв. и ДДС - 532320,00 лв. 

На терен от 10 дка ще бъде изградена инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Ще бъдат обособени различни зони за приемане, раздробяване и смесване на биоотпадъците, Ще бъдат закупени  машини и оборудване за дейността.

В резултат от изпълнението на проекта ще се изгради и въведе в експлоатация едно съвременно съоръжение за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци с капацитет до 3000 тона годишно. То ще обхваща всички населени места на общината и ще обслужва населението на община Харманли, което ще доведе до намаляване на общото количество депонирани отпадъци на РДНО Харманли.

Реализацията на проекта ще предостави нов тип услуга за ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците на община Харманли и ще подобри качеството на околната среда, ще насочи вниманието на обществото към екологичен начин на живот. Ще бъдат разкрити и нови работни места.

Общата цел на дейността по изграждането на компостираща инсталация на територията на Община Харманли е да се намали количеството на депонираните биоразградими отпадъци, генерирани на нейна територия. Чрез тяхното разделно събиране, зеленият отпадък ще бъде превръщан в краен продукт „ĸoмпocт“, който ще служи за наторяване. Новото съоръжение съответства на целите на Община Харманли за пълно оползотворяване на отпадъците.


още снимки

...

 

Още новини

СЪОБЩЕНИЕ

71

СЪОБЩЕНИЕ

30

СЪОБЩЕНИЕ

98