Церемония "Първа копка" по проект BG16M1OP002-2.005-0005-C01

427

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

Община Харманли, септември 2019 г.

ПРОЕКТ „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли”

ДОГОВОР №BG16M1OP002-2.005-0005-C01

 

На 04.09.2019 г. на строителната площадка в Регионално депо за неопасни отпадъци, гр. Харманли се проведе официална церемония „Първа копка” по проект №BG16M1OP002-2.005-0005 „Изграждане на общинско съоръжение за компостиране на разделно събрани биоразградими и зелени отпадъци на община Харманли“, финансиран по приоритетна ос „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Г-жа Даниела Борисова - ръководител на проекта запозна присъстващите с целите на проекта, след което даде думата на госпожа Мария Киркова - кмет на община Харманли да поздрави присъстващите и пожелае успех на проекта.

Първата копка направиха г-жа Мария Киркова - кмет на община Харманли, г-н Станислав Дечев - областен управител на област Хасково, г-жа Даниела Борисова - ръководител на проекта и г-н Даниел Богданов, представител на изпълнителя на строително-монтажните работи.

На събитието присъстваха зам. кметът на община Харманли – г-жа Валентина Димулска, кметът на община Свиленград – инж. Георги Манолов, екипа по организация и управление, представители на изпълнителя на строително-монтажните работи, представители на медии и граждани.

Общата стойност на проекта възлиза на 3246963,78 лв., от които от Европейски фонд за регионално развитие - 2074395,05 лв., от национално съфинансиране - 366069,71 лв., собствен принос - 274179,02 лв. и ДДС - 532320,00 лв. 

На терен от 10 дка ще бъде изградена инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. Ще бъдат обособени различни зони за приемане, раздробяване и смесване на биоотпадъците, Ще бъдат закупени  машини и оборудване за дейността.

В резултат от изпълнението на проекта ще се изгради и въведе в експлоатация едно съвременно съоръжение за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци с капацитет до 3000 тона годишно. То ще обхваща всички населени места на общината и ще обслужва населението на община Харманли, което ще доведе до намаляване на общото количество депонирани отпадъци на РДНО Харманли.

Реализацията на проекта ще предостави нов тип услуга за ефективно и екологосъобразно управление на отпадъците на община Харманли и ще подобри качеството на околната среда, ще насочи вниманието на обществото към екологичен начин на живот. Ще бъдат разкрити и нови работни места.

Общата цел на дейността по изграждането на компостираща инсталация на територията на Община Харманли е да се намали количеството на депонираните биоразградими отпадъци, генерирани на нейна територия. Чрез тяхното разделно събиране, зеленият отпадък ще бъде превръщан в краен продукт „ĸoмпocт“, който ще служи за наторяване. Новото съоръжение съответства на целите на Община Харманли за пълно оползотворяване на отпадъците.


още снимки

...