СЪОБЩЕНИЕ

1364

Със Заповед №РД-033-14/03.10.2018г. на Директора на РЗИ Хасково, считано от 03.10.2018г. се прекратява действието на Предписание №130/15.08.2018г. Възстановява се ползването на питейната вода, доставяна чрез водоснабдителната мрежа от „ВиК“ ЕООД Хасково, за питейни нужди и приготвяне на храна от населението в ЗВ Харманли – гр.Харманли, с.Бисер, с.Остър камък и с. Надежден.
Несъответствията със стойностите по показател „естествен уран“, наложили временно ограничение ползването на питейната вода от населението са отстранени.